• Bulbophyllum aff. smithianum

 • Dryadella spec.

 • Encyclia polibulbon

 • Phragmipedium Hybr.

 • Coelogyne fimbriata

 • Cycnoches chlorochylon 1

 • Dendrobium christianum

 • Masdevallia estradae

 • Masdevallia ova-avis

 • Phragmipedilum besseae

 • Masdevallia wurdackii

 • Neolauchea pulchella

 • Mormodes aurantiaca

 • Leptotes tenuis

 • Lepanthes cloesii

 • Sophronitis wittigiana

 • Isabelia violacea

 • Panisea yunnanensis